top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN Mirre Fytotherapie versie december 2022
 

Artikel 1    

Begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Fytoherapeut: Mirjam Soldaat, praktijk Mirre Fytotherapie.

1.2 Cliënt: een natuurlijke persoon die behandeling van de fytotherapeut ontvangt of zal ontvangen al dan niet vertegenwoordigd       door diens wettelijk vertegenwoordiger, schriftelijk gemachtigde of belangenbehartiger.

1.3 Wettelijk vertegenwoordiger: de persoon die de handelings- en/of wilsonbekwame cliënt vertegenwoordigt; zijnde de ouder(s) of   voogd(en) in het geval van een minderjarige cliënt; de curator of mentor in het geval van een meerderjarige cliënt.

1.4 Schriftelijk gemachtigde: de door de meerderjarige cliënt aangewezen persoon die op basis van een schriftelijke opdracht van   cliënt deze vertegenwoordigt in het geval van wilsonbekwaamheid en de cliënt bijstaat in de behartiging van zijn belangen.

1.5 Belangenbehartiger: de echtgenoot, de geregistreerd partner, de levensgezel, een ouder, een kind, een broer of zuster in het   geval van een meerderjarige cliënt.

1.6 Behandeling: (het verrichten van) handelingen op het gebied van bevordering van gezondheid van een cliënt.

1.7 Behandeltraject: Een opeenvolging van meerdere losse behandelingen die bij elkaar een door cliënt en fytotherapeut vastgesteld   doel dienen.

1.8 Behandelplan: het document waarin bij aanvang van de behandeling of het behandeltraject alsmede na evaluatie en actualisatie   de afspraken over het behandelarrangement en de uitkomsten van de behandelplanbespreking schriftelijk zijn vastgelegd.

1.9 De behandelovereenkomst: de individuele overeenkomst die tussen fytotherapeut en cliënt schriftelijk wordt aangegaan en   waarmee de fytotherapeut zich jegens de cliënt verbindt om handelingen te verrichten tegen betaling. Dit betreft het behandelplan.   Bij ondertekening van het behandelplan gaan cliënt en fytotherapeut de behandelovereenkomst aan.

                                    

Artikel 2

Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de cliënt en fytotherapeut.

2.2 Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat   de cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.

2.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn overeengekomen.

Artikel 3

Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst kan zowel een losse behandeling als een behandeltraject betreffen.

3.2 Een behandelovereenkomst komt tot stand door acceptatie van de prijsafspraak die in de afspraakbevestiging vermeld staat, een   mondelinge bevestiging van een individueel consult door cliënt, of ondertekening van het behandeplan.

3.3 In het geval de feitelijke behandeling op een eerdere datum is begonnen dan de ondertekening van de overeenkomst, geldt die   datum als ingangsdatum van de overeenkomst.

3.4 Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of   mondeling hebben bevestigd.

 

Artikel 4

Beëindiging en opzegging

4.1 De behandelovereenkomst eindigt door:

 a. het overlijden van de cliënt;

 b. opzegging; 

 c. ontbinding;

4.2 De fytotherapeut kan de overeenkomst opzeggen op grond van zodanig zwaarwegende redenen, dat voortzetting van de   behandeling in redelijkheid niet kan worden verlangd. Onder deze redenen wordt in ieder geval verstaan dat:

 a. de cliënt zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet naleeft;

 b. de cliënt weigert de medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor een goede uitvoering van de overeenkomst;

 c. de cliënt, diens wettelijk vertegenwoordiger, schriftelijk gemachtigde, belangenbehartiger of anderen bij de cliënt betrokkenen     gedragingen vertoont/vertonen jegens de fytotherapeut, die voortzetting van de behandeling niet meer mogelijk maken;

 d. de omvang of zwaarte van de behandeling door een gewijzigde (zorg)vraag zich zodanig ontwikkelt dat deze buiten de   reikwijdte van de overeenkomst gaat vallen en de fytotherapeut en de cliënt geen afspraken kunnen maken over een aanpassing van   de overeenkomst;

 e. in geval fytotherapeut surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

4.3 Fytotherapeut zal bij opzegging naar zijn vermogen behulpzaam zijn bij het vinden van een alternatief voor cliënt.

4.4 In de gevallen genoemd in 3.2. kan opzegging door de fytotherapeut tegen elke dag van de kalendermaand geschieden, met   inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, tenzij dringende, aan de cliënt onverwijld mee te delen redenen,   onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst rechtvaardigen.

4.5 Indien de fytotherapeut deze algemene voorwaarden wijzigt, kan de cliënt de overeenkomst opzeggen tegen de dag waarop de   wijziging van de algemene voorwaarden in werking treedt.

 

Artikel 5

Behandeling

De fytotherapeut biedt de cliënt behandeling overeenkomstig de eisen van goede behandeling en de geldende normen van professionaliteit, kwaliteit en wetenschap.

 

Artikel 6

Ruimtelijke privacy

De fytotherapeut draagt ervoor zorg dat de behandeling wordt uitgevoerd buiten de waarneming van anderen dan de cliënt, tenzij de cliënt ermee heeft ingestemd dat de behandeling mag worden waar­genomen door anderen.

 

Artikel 7

Informatie

7.1 Fytotherapeut geeft aan cliënt algemene informatie over de behandeling waarover de cliënt redelijkerwijze dient te beschikken.   De fytotherapeut geeft deze informatie schriftelijk als de cliënt daarom vraagt.

7.2 De informatie is begrijpelijk en passend bij de leeftijd en bevattingsvermogen van cliënt. De informatie staat in juiste verhouding   tot de aard van de behandeling die cliënt krijgt en waarvan hij met in achtneming van zijn beperkingen redelijkerwijs op de hoogte   moet zijn.

7.3 Fytotherapeut geeft de informatie alleen niet indien die zou leiden tot ernstig nadeel voor de cliënt. Indien het belang van de   cliënt dit vereist geeft de fytotherapeut de desbetreffende informatie aan de wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt, diens   schriftelijk gemachtigde of belangenbehartiger. Voordat fytotherapeut overgaat tot het onthouden van informatie, raadpleegt zij een   andere terzake deskundige hulpverlener.

7.4  Als de cliënt geen informatie wil ontvangen respecteert de fytotherapeut dit, behalve indien het belang dat de cliënt daarbij   heeft niet opweegt tegen het nadeel dat daaruit voor hemzelf of anderen kan voortvloeien.
 

Artikel 8

Verplichtingen van de cliënt

8.1 Cliënt verleent naar beste kunnen de medewerking die redelijkerwijs nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst.

8.2 Cliënt is gehouden alle gegevens en schriftelijke stukken die de fytotherapeut in redelijkheid nodig heeft voor het goed uitvoeren   van de behandeling, tijdig ter beschikking te stellen.

8.3 Cliënt is verplicht de fytotherapeut meteen te informeren over feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de   behandeling van belang kunnen zijn.

8.4 Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter hand gestelde gegevens en schriftelijke stukken.

8.5 Cliënt komt afgesproken betaalafspraken tijdig na.

 

Artikel 9

Dossiervorming, geheimhouding en privacy

9.1 De fytotherapeut richt een dossier in met betrekking tot de behandeling voor cliënt. Zij houdt in het dossier aantekening van de   relevante gegevens over de gezondheid van de cliënt en de gegevens die direct verband houden met de behandeling.

9.2 De fytotherapeut hanteert een privacyreglement waarin de rechten van de cliënt en de plichten van fytotherapeut zijn beschreven   ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

9.3 Het behandelplan maakt deel uit van het dossier.

9.4 Het dossier is eigendom van de fytotherapeut.

9.5 De fytotherapeut draagt zorg dat aan anderen dan de cliënt geen inlichtingen over de cliënt dan wel inzage in of afschrift van   het dossier worden verstrekt dan met toestemming van de cliënt. Het verstrekken gebeurt ook dan alleen voor zover daardoor de   persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad.

9.6 Aan degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst en hun vervangers kan zonder   toestemming van de cliënt inlichtingen of inzage worden gegeven, voor zover nodig voor de uitoefening van hun werkzaamheden.

9.7 Aan de wettelijk vertegenwoordiger, schriftelijk gemachtigde of belangenbehartiger van de minderjarige of wilsonbekwame   cliënt kan zonder toestemming van de cliënt inlichtingen of inzage gegeven worden, voor zover deze informatie noodzakelijk is voor   de uitvoering van de overeenkomst.

9.8 De fytotherapeut bewaart het dossier gedurende twintig jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de   behandelingsovereenkomst is beëindigd. Gegevens met betrekking tot de cliënt die niet tot het dossier behoren, bewaart de   fytotherapeut zo lang als nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen. Na afloop van die termijn vernietigt de   fytotherapeut de gegevens. Indien het gegevens betreft die hij van de cliënt heeft ontvangen, geeft zij deze aan de cliënt terug.

9.9 Fytotherapeut handelt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van   persoonsgegevens.

 

Artikel 10

Aansprakelijkheid

10.1 Cliënt is gehouden fytotherapeut in de gelegenheid te stellen een door de fytotherapeut tekortschieten in de nakoming van de   overeenkomst binnen een redelijke termijn voor rekening van fytotherapeut te herstellen.

10.2 Bij de uitvoering van de dienstverlening van de fytotherapeut is sprake van een inspanningsverplichting.

10.3 De fytotherapeut geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor   medische complicaties die zicht ten tijde dan wel na uitvoering van haar behandeling bij de cliënt, voordoen welke niet te wijten   zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de fytotherapeut. De fytotherapeut is op geen enkele wijze   aansprakelijk voor gevolgschade.

10.4 De fytotherapeut is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de fytotherapeut mondelinge of   schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

10.5 In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de fytotherapeut beperkt tot het bedrag hetwelk in rekening is gebracht aan de   cliënt.

10.6 De beperkingen in aansprakelijkheid in artikel 10.3 gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van de   zijde van de fytotherapeut.

10.7 De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de fytotherapeut   aansprakelijke wil stellen.

10.8 De fytotherapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde s   supplementen, medicijnen. De leverancier van de supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar. De   fytotherapeut zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde   supplementen, medicijnen.

 

Artikel 11

Intellectuele eigendomsrechten

11.1   Met betrekking tot de door of namens de fytotherapeut uitgebrachte adviezen en/of publicaties terzake de behandeling     berusten de intellectuele eigendomsrechten bij de fytotherapeut. De mede met advisering omtrent de behandeling verband houdende   stukken die door de cliënt aan de fytotherapeut zijn overhandigd, blijven eigendom van de cliënt.

11.2   De cliënt verbindt zich de door of namens de fytotherapeut uitgebrachte adviezen niet aan derden ter inzage te geven dan na   voorafgaande toestemming van de fytotherapeut, tenzij dit vereist is op grond van een wettelijk voorschrift of het gebruik betreft in   een klachtenprocedure, een tuchtrechtelijke procedure, of andere juridische procedure waarin ook de fytotherapeut of een aan hem
verbonden zorgverlener partij is.  

 

Artikel 12

Nakoming tegenover de wilsbekwame cliënt

12.1   Tegenover de cliënt die jonger is dan 12 jaar, komt de fytotherapeut haar verplichtingen uit de overeenkomst na tegenover de ouder(s) of voogd(en).

12.2 Als een wilsbekwame cliënt ouder is dan 12 jaar, maar jonger is dan 16 jaar, dan heeft de fytotherapeut de toestemming nodig   van de minderjarige en van zijn ouder(s) of voogd(en) voor het uitvoeren van de overeenkomst. De fytotherapeut komt de     verplichtingen die uit de overeenkomst met de cliënt voortvloeien zowel na tegenover de cliënt als tegenover diens ouder(s) of   voogd(en).

12.3 ls een wilsbekwame cliënt 16 jaar of ouder dan komt de fytotherapeut de verplichtingen die uit de overeenkomst met de cliënt   voortvloeien uitsluitend na tegenover de cliënt zelf.

12.4 Als een cliënt van 16 jaar of ouder naar het oordeel van de fytotherapeut feitelijk bekwaam is om zijn wil te bepalen ter zake   van een onderdeel van de overeenkomst, komt de fytotherapeut zijn verplichtingen met betrekking tot dat onderdeel van   overeenkomst na tegenover de cliënt.

 

Artikel 13

Nakoming tegenover de wilsonbekwame cliënt

13.1 Tegenover de cliënt die jonger is dan 12 jaar, komt de fytotherapeut haar verplichtingen uit de overeenkomst na tegenover de   ouder(s) of voogd(en).

13.2 Tegenover de wilsonbekwame cliënt die ouder is dan twaalf jaar en jonger dan 18 jaar, komt de fytotherapeut haar   verplichtingen uit de overeenkomst na tegenover de ouder(s) of voogd(en).

13.3 Tegenover de wilsonbekwame cliënt van 18 jaar of ouder komt de fytotherapeut al haar verplichtingen uit de overeenkomst na     tegenover de curator, mentor of schriftelijk gemachtigde van de cliënt, tenzij cliënt naar het oordeel van de fytotherapeut feitelijk   bekwaam is om ter zake van een onderdeel van de overeenkomst zijn wil te bepalen. In dat geval volgt fytotherapeut de wil van de   cliënt voor wat betreft dat onderdeel.

13.4 Ontbreekt een curator, mentor of schriftelijk gemachtigde als bedoeld in het vorige lid, dan komt de fytotherapeut de   verplichtingen die uit de overeenkomst met de cliënt voortvloeien na tegenover één van de volgende personen:

  1. de echtgenoot van de cliënt;

  2. de geregistreerde partner van de cliënt;

  3. de levensgezel van de cliënt;

  4. een ouder van de cliënt;

  5. een kind van de cliënt;

  6. een broer of zuster van de cliënt.

 

Artikel 14

Toepasselijk recht

14.1 Deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlandse   recht.

14.2 Geschillen naar aanleiding van deze algemene voorwaarden en de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing   zijn die aan de rechter worden voorgelegd, zullen worden behandeld door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de   fytotherapeut is gevestigd.

 

Artikel 15

Annulering

15.1 Te leveren diensten kunnen, tenzij anders overeengekomen, met een minimale annuleringstermijn van 24 uur vóór het   overeengekomen aanvangstijdstip van de uitvoering van de werkzaamheden, door de cliënt worden geannuleerd. De fytotherapeut   zal de overeengekomen behandeling dan niet leveren, behalve indien het belang dat de cliënt daarbij heeft niet opweegt tegen het   nadeel dat daaruit voor hemzelf of anderen kan voortvloeien.

15.2 In geval van niet tijdige annulering brengt de fytotherapeut de volledige kosten in rekening, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 16

Tarieven en kostprijzen

16.1   De tarieven voor intakegesprekken, consulten, behandelplannen zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst op de   website www.mirrefytotherapie.nl en/of worden vermeld in de afspraakbevestiging.

 

Artikel  17

Factuur en betaling

17.1 Fytotherapeut brengt de kosten, binnen zes weken na het einde van de maand waarin de behandeling zijn geleverd, op een   gespecificeerde factuur bij cliënt in rekening.

17.2 De in artikel 5.1 genoemde factuur bevat naam, adres en het KvK nummer van fytotherapeut, een overzicht van de dagen   waarop is gewerkt, het uurtarief, het aantal te betalen uren en is ondertekend door fytotherapeut.

17.3 De in artikel 5.1. genoemde factuur dient binnen dertig dagen na dagtekening te zijn voldaan. Fytotherapeut kan aangeven op   welke wijze een factuur dient te worden voldaan.

17.4 Indien binnen de termijn van dertig dagen de factuur niet is voldaan, dan is de cliënt zonder nadere ingebrekestelling in   verzuim. De fytotherapeut stuurt de cliënt een betalingsherinnering en geeft hem de gelegenheid binnen 14 dagen na de datum van   de betalingsherinnering alsnog te betalen.

17.5 Als de factuur na het verstrijken van de tweede betalingstermijn niet of niet volledig is betaald dan komen alle redelijke kosten   ter verkrijging van voldoening in en/of buiten rechte voor rekening van cliënt. De fytotherapeut kan bovendien vanaf het moment   van het verstrijken van de eerste betalingstermijn de wettelijke rente over het niet betaalde deel van de factuur bij de cliënt in   rekening brengen.

17.6 Fytotherapeut is gerechtigd alle heffingen en toeslagen die van overheidswege verplicht zijn, in rekening te brengen.

 

Artikel 18

Wijzigingen

18.1 Deze algemene voorwaarden en de op grond daarvan van toepassing zijnde voorschriften en regelingen kunnen door   fytotherapeut worden gewijzigd. Wijzigingen treden 30 dagen na de dag waarop ze aan cliënt zijn meegedeeld in werking, tenzij   in de bekendmaking een latere datum van inwerkingtreding is vermeld.

18.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.

 

Artikel 19

Slot

19.1 Deze algemene voorwaarden treden in werking op 21-11-2022.

19.2 Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als: ‘Alge­mene Voorwaarden met betrekking tot behandeling van de   Praktijk Mirre Fytotherapie’.

bottom of page